Franz Schmid †
Karl­heinz Weber †
Ger­hard Krieg
Kars­ten Mäder

Karl­heinz Weber †

Anne­ma­rie Grie­sin­ger, Minis­te­rin a.D. (1972–1984) †
Gott­hilf Fischer, Chor­lei­ter
Mat­thi­as Klei­nert, Cele­sio AG
Mat­thi­as Wiss­mann, Bun­des­ver­kehrs­mi­nis­ter a.D. (1983–1988)
Prä­si­dent des Ver­ban­des der Auto­mo­bil­in­dus­trie
Dr. Wolf­gang Weng, MdB (1993–1998)
Sieg­fried Stei­ger, Björn-Stei­ger-Stif­tung
Carl Schell, Schau­spie­ler und Regis­seur
Prof. Dr. Rita Süß­muth, Bun­des­tag­prä­si­den­tin a.D. (1988 – 1998)
Gün­ther H. Oettin­ger, Minis­ter­prä­si­dent a.D. (2005–2010)
EU-Kom­mis­sar für Digi­ta­le Wirt­schaft und Gesell­schaft
Ger­hard May­er-Vor­fel­der, Minis­ter a.D. (1980–1998) †
Eber­hard Gien­ger Turn­welt­meis­ter, MdB
Albrecht Sell­ner, Bür­ger­meis­ter der Stadt Ger­lin­gen a.D. (1983–1999)
Prof. Dr. Klaus Töp­fer, Bun­des Umwelt­mi­nis­ter a.D. (1985–1997)
UNO-Beauf­trag­ter (1998–2006), Grün­dungs­di­rek­tor des Insti­tuts
für Kli­ma­wan­del, Erd­sys­tem und Nach­hal­tig­keit
Dr. Wal­ter Döring, Minis­ter a.D. (1996–2004)

Horst Arzt    |    Hans-Joa­chim Damm    |    Baback Davoudzadeh

Gud­run Eber­le    |    Karl­frid Engel †    |    Dr. Josef Glasz

Rai­ner Goos †    |    Gise­la Mühlei­sen †    |    Otto Scher­rer sen.

Diet­rich Schön­fel­der    |    Bar­ba­ra Sewien    |    Heinz Sickin­ger

Adolf Sin­ger

Jür­gen Hosch­ka
Ger­hard Krieg
Klaus Krä­mer
Alfons Kru­spel
Ilse Land­wehr
Maria Paitz
Josef Zis­te­rer †
Peter Leschnik

Bri­git­te Henn­rich-Schulz
Adolf Sin­ger

Ani­ta Zel­ler geb. Olbrich
Eve­lyn Krä­mer geb. Kru­spel
Ani­ta Bey­er geb. Zis­te­rer
Moni­ka Jantsch­gi geb. Spitzl

Brit­ta Gath geb. Weber
Inke­ri Wal­ser
Chris­ti­ne Clauss
Ines Min­gram
Nico­le Reut­ter geb. Bal­bach
Sil­ke Hen­ning geb. May­er
Danie­la Blas­sa