Franz Schmid †
Karl­heinz Weber †
Ger­hard Krieg
Kars­ten Mäder

Karl­heinz Weber †

Anne­ma­rie Grie­sin­ger, Minis­te­rin a.D. (1972–1984) †
Gott­hilf Fischer, Chorleiter
Mat­thi­as Klei­nert, Cele­sio AG
Mat­thi­as Wiss­mann, Bun­des­ver­kehrs­mi­nis­ter a.D. (1983–1988)
Prä­si­dent des Ver­ban­des der Automobilindustrie
Dr. Wolf­gang Weng, MdB (1993–1998)
Sieg­fried Stei­ger, Björn-Steiger-Stiftung
Carl Schell, Schau­spie­ler und Regisseur
Prof. Dr. Rita Süß­muth, Bun­des­tag­prä­si­den­tin a.D. (1988 – 1998)
Gün­ther H. Oet­tin­ger, Minis­ter­prä­si­dent a.D. (2005–2010)
EU-Kom­mis­sar für Digi­ta­le Wirt­schaft und Gesellschaft
Ger­hard May­er-Vor­fel­der, Minis­ter a.D. (1980–1998) †
Eber­hard Gien­ger Turn­welt­meis­ter, MdB
Albrecht Sell­ner, Bür­ger­meis­ter der Stadt Ger­lin­gen a.D. (1983–1999)
Prof. Dr. Klaus Töp­fer, Bun­des Umwelt­mi­nis­ter a.D. (1985–1997)
UNO-Beauf­trag­ter (1998–2006), Grün­dungs­di­rek­tor des Instituts
für Kli­ma­wan­del, Erd­sys­tem und Nachhaltigkeit
Dr. Wal­ter Döring, Minis­ter a.D. (1996–2004)

Horst Arzt    |    Hans-Joa­chim Damm    |    Baback Davoudzadeh

Gud­run Eber­le    |    Karl­frid Engel †    |    Dr. Josef Glasz

Rai­ner Goos †    |    Gise­la Mühl­ei­sen †    |    Otto Scher­rer sen.

Diet­rich Schön­fel­der    |    Bar­ba­ra Sewien    |    Heinz Sickinger

Adolf Sin­ger

Jür­gen Hoschka
Ger­hard Krieg
Klaus Krämer
Alfons Kruspel †
Ilse Landwehr
Maria Paitz
Josef Zisterer †
Peter Leschnik

Bri­git­te Hennrich-Schulz
Adolf Singer

Ani­ta Zel­ler geb. Olbrich
Eve­lyn Krä­mer geb. Kruspel
Ani­ta Bey­er geb. Zisterer
Moni­ka Jantsch­gi geb. Spitzl

Brit­ta Gath geb. Weber
Inke­ri Walser
Chris­ti­ne Clauss
Ines Mingram
Nico­le Reut­ter geb. Balbach
Sil­ke Hen­ning geb. Mayer
Danie­la Blassa